Akın SK
Adres : Cumhuriyet Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No:85
Telefon : 0 212 425 45 83